LogoColorNoText_edited.jpg

Privacyverklaring 

Inleiding

Voor mij is jouw privacy erg belangrijk en ik hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Ik zal daarom jouw gegevens op een veilige manier verwerken en gebruiken, volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe ik omga met de verwerking van jouw persoonsgegevens. Ook kun je lezen wat jouw rechten met betrekking tot deze verwerking zijn. Ik raad je aan deze verklaring goed door te lezen. Heb je vragen, dan kun je altijd contact opnemen via: praktijk.healing4balance@gmail.com.

 

Wie ben ik?

Healing4Balance is een eenmanszaak, gevestigd in Zoetermeer (2726 CS) aan de Marsmanhove 142. Ik, Ellen Hussem – Life Coach en Therapeutisch Medium, ben de eigenaar. Ik sta ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 66021189. 

Hoe gebruik ik jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de gegevens die ik van je verwerk, het doel ervan, welke juridische grondslag ik heb om deze gegevens van je te mogen verwerken en hoe lang ik deze gegevens bewaar.

Ik verwerk je naam/bedrijfsnaam, je adres/factuuradres, je e-mailadres, je telefoonnummer en andere gegevens die ik nodig heb om mijn diensten optimaal aan jou te kunnen leveren en om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit houdt o.a. in het reageren op vragen, telefonisch of via Whatsapp of per e-mail contact opnemen na een aanvraag of om een afspraak in te plannen en het uitvoeren van sessies, een coachingtraject en bij aanmelding voor workshops. Ik gebruik deze gegevens tijdens de looptijd van de overeenkomst. 

Voorafgaande aan een sessie en het coachingtraject vraag ik jou om mij meer informatie te geven over jouw situatie. Alleen de informatie die jij aanlevert via mijn website of per e-mail bewaar ik voor zolang het nodig is om mijn dienst aan jou te kunnen leveren. Daarna verwijder ik jouw aangeleverde informatie. De door jou verstrekte informatie via telefoon of mondeling, voorafgaande aan mijn dienst aan jou, bewaar ik niet.

Bij het volgen van een coachingtraject maak ik een verslag van onze sessies en leg dit electronisch vast om de voortgang en het behalen van de doelen mogelijk te maken. Dit doe ik alleen met jouw toestemming, Ik bewaar deze verslagen tot 1 jaar na afloop van het traject, tenzij je eerder een verzoek doet om tot verwijdering of een wettelijke bepaling anders verlangt. 

Voor de facturatie en mijn financiële administratie verwerk ik je naam/bedrijfsnaam, je adres/factuuradres, je e-mailadres, je telefoonnummer, je bankgegevens, je openstaande saldo en in het geval de kosten worden vergoed door een werkgever of instantie, de gegevens van de betreffende werkgever of instantie. Deze gegevens heb ik nodig om de betaling te verwerken en voor de uitvoering van de overeenkomst. Volgens de wettelijke verplichting van de Belastingdienst dien ik deze gegevens 7 jaar te bewaren. 

Bij aanmelding voor de gratis tips en inspiratie gebruik ik je naam en je e-mailadres om de nieuwsbrief toe te kunnen sturen. Deze gegevens verwijder ik zodra jij je hiervoor uitschrijft of aangeeft de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen. 

Reviews over mijn geleverde diensten plaats ik met jouw goedkeuring op de website en op Social Media, tenzij je aangeeft hier bezwaar tegen te hebben of totdat je een verzoek doet tot verwijdering. 

Hoe verkrijg ik deze gegevens? 

Healing4Balance heeft bovengenoemde gegevens over jou, omdat jij deze gegevens aan mij hebt verstrekt.  

 

Wat zijn jouw rechten?

Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan: 

Inzage 

Je kunt elk moment een verzoek bij mij doen om jouw gegevens in te zien.

Wijziging

Als je na inzage je gegevens wilt laten aanpassen, verbeteren, aanvullen, afschermen of verwijderen, kun je hiertoe een verzoek bij mij indienen. 

Bezwaar

Tegen de verwerking van jouw gegevens kun je bezwaar maken.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht om jouw gegevens van Healing4Balance te ontvangen. Mocht jij je gegevens bij een andere aanbieder onder willen brengen, dan zal ik jouw gegevens verstrekken in een vorm die door andere gangbare digitale systemen te openen is.


Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor de gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat Healing4Balance vanaf dat moment jouw gegevens niet meer mag verwerken. Het kan ook betekenen dat ik daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. 

Verzoek sturen

Om gebruik te maken van jouw rechten kun je een verzoek sturen naar: praktijk.healing4balance@gmail.com. Ik zal je verzoek zo snel mogelijk behandelen. Wanneer ik niet aan jouw verzoek kan voldoen, zal ik jou laten weten wat daarvan de reden is.

Wie verwerken jouw gegevens?

Healing4Balance wordt geholpen met de bedrijfsvoering door andere dienstverleners. Daar deel ik alleen persoonsgegevens mee die nodig zijn voor het leveren van hun dienst aan mij. En ik maak goede afspraken met die dienstverleners over wat ze met die persoonsgegevens mogen doen. Ook zij dienen zich te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

 

Deze dienstverleners zijn:

•    Hostnet (Hostingleverancier)

•    Wix.com (Websiteleverancier)

 

Beveiliging persoonsgegevens

Verstrekte gegevens via de website van Healing4Balance worden uitsluitend overgedragen via een gecodeerde (beveiligde) SSL-verbinding, zodat een derde te verzenden c.q. te ontvangen data niet kan onderscheppen. 

Healing4Balance neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als je de indruk hebt dat je gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via:  praktijk.healing4balance@gmail.com.

Healing4Balance zal jouw gegevens niet verstrekken aan andere derden, tenzij dit nodig is op grond van een wettelijke verplichting (bv. Belastingdienst). Ik zal jouw gegevens niet doorverkopen aan derden.

Slotbepalingen

Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd. Daarom adviseer ik je aan de verklaring regelmatig na te lezen op eventuele wijzigingen.  

Mocht je nog vragen hebben over deze verklaring en de wijze waarop ik jouw gegevens gebruik, dan kun je een e-mail sturen naar: praktijk.healing4balance@gmail.com

Ook als je een klacht hebt over de manier waarop ik met jouw gegevens omga, dan kun je mij dit ook laten weten op bovenstaand e-mailadres. Daarnaast kun je ook contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Privacyverklaring, versie januari 2022