top of page
LogoColorNoText_edited.jpg

Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

1.1 Healing4Balance: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Den Haag onder nummer 66021189 levert diensten op het gebied van Life Coaching en mentorschap, Social Media en haar website.

 

1.2 Klant: de persoon aan wie Healing4Balance haar diensten verleent.

 

1.3 Opdrachtgever: de persoon, onderneming of instantie, dan wel haar eventuele rechtsopvolger(s), die een opdracht aan Healing4Balance heeft verstrekt voor het leveren van haar diensten. De opdrachtgever is, tenzij uitdrukkelijk schriftelijke andere afspraken met Healing4Balance zijn gemaakt, degene die de overeengekomen prijs dient te betalen voor de dienstverlening van Healing4Balance. De opdrachtgever (de te factureren entiteit) en de klant (degene die de dienst ervaart) kunnen dezelfde zijn, maar dit hoeft niet

 

1.4 Derden: in voorkomende gevallen kan Healing4Balance haar diensten (mede) met behulp van door haar ingeschakelde derden leveren.

 

1.5 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd in de getekende opdrachtbevestiging of in de door de opdrachtgever voor akkoord verklaarde offerte of voorstel voor een sessie of traject.

 

1.6 Kosten van de (eerstkomende) sessie: het uurtarief voor een losse sessie.

 

1.7 Losse sessie: een coaching sessie van 1 uur of 1,5 uur, losstaand van een coachingstraject.

 

1.8 Coachingtraject: een reeks van coachingssessies waarin de sessies in onderling overleg met regelmaat worden gepland en doelen worden gesteld. 

 

1.9 Workshop: een activiteit op locatie van enkele uren of een dag waarbij de deelnemers specifieke kennis meekrijgen over het onderwerp van de workshop.

 

1.10 Overeenkomst: iedere opdracht gegeven aan Healing4Balance voor het tegen betaling van de opdrachtsom verlenen van diensten aan de klant en waarbij de Algemene Voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten en de daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als van uitvoerende aard, gesloten met Healing4Balance, voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn ook van toepassing op handelingen van de door Healing4Balance in het kader van de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden.

 

2.3 De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

2.4 Als één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van toepassing. Partijen zullen in dat geval overleg plegen om vervangende bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk van het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling wordt uitgegaan.

 

2.5 Healing4Balance behoudt zich het recht voor om deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te veranderen.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de overeenkomst

 

3.1 Er is sprake van een overeenkomst wanneer de opdrachtgever Healing4Balance de opdracht heeft gegeven voor het verlenen van haar diensten.

 

3.2 Healing4Balance is te allen tijde gerechtigd een opdracht, zonder opgaaf van redenen, te weigeren.

 

3.3 Offertes van Healing4Balance zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) klant of opdrachtgever is verstrekt. De opdrachtgever staat ervoor in dat door hem/haar, naar beste eer en geweten, alle relevante informatie voor het maken van de offerte en voor de uitvoering van de opdracht aan Healing4Balance is verstrekt. Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Healing4Balance zich het recht voor om de, met de opdrachtgever overeengekomen opdrachtsom voor de door Healing4Balance te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.

 

3.4 Wanneer in een offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt deze na 14 kalenderdagen.

 

3.5 Healing4Balance kan niet aan haar offerte worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 

3.6 Offertes gelden niet voor vervolgopdrachten.

 

3.7 Een opdracht wordt verleend door middel van het ondertekend retourneren van de offerte die is uitgebracht door Healing4Balance, dan wel door het schriftelijk of per email akkoord geven op de digitaal gestuurde offerte. Daarmee wordt de digitaal gestuurde offerte tevens de opdrachtbevestiging.

 

3.8 Het ontbreken van een schriftelijke of per email toegezonden akkoordverklaring van de door Healing4Balance uitgebrachte offerte laat onverlet dat de klant of de opdrachtgever wordt geacht aan Healing4Balance conform de condities van de offerte de opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra met de feitelijke dienstverlenging door Healing4Balance een aanvang is gemaakt.

 

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 

4.1 De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of wanneer partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

 

4.2 In de offerte van Healing4Balance staat duidelijk aangegeven welk tarief er door Healing4Balance voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.

 

4.3 Bij aanmelding voor een workshop geldt dat de betaling bij aanvang van de workshop op de rekening van Healing4Balance moet zijn bijgeschreven, tenzij in onderling overleg tussen Healing4Balance en de opdrachtgever anders is afgesproken. 

 

4.4 De betaling van de kosten van de dienstverlening door Healing4Balance worden door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de opdrachtgever in rekening gebracht. De betaling is voorafgaand aan de losse sessie of het coachingtraject. 

 

4.5 Betaling door de opdrachtgever dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt of is vermeld op de factuur.

 

4.6 Indien de opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van de factuur, is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van betaling van het volledig verschuldigde bedrag. Bovendien kan de opdracht dan door Healing4Balance worden opgeschort, zonder dat Healing4Balance jegens de opdrachtgever schadeplichtig wordt. Ook is Healing4Balance dan gerechtigd om de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.

 

4.7 Is de opdrachtgever in verzuim met betrekking tot de betaling aan Healing4Balance of schiet de opdrachtgever op een andere manier tekort in het nakomen van haar rustende, dan komen alle in verband daarmee door Healing4Balance te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijke) kosten voor rekening van de opdrachtgever.

 

4.8 In het geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Healing4Balance op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

 

Artikel 5 Wijziging, annulering en beëindiging van de opdracht

 

5.1 Losse sessie: Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een sessie of de sessie annuleert (afzegt) dan wel verzet binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie, worden de volledige kosten van de sessie in rekening gebracht. Het annuleren (afzeggen) of verzetten van een sessie tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie door de klant is kosteloos. De klant dient dit dan wel tijdig te melden via telefoon, Whatsapp of email. De eventueel al betaalde factuur wordt dan terugbetaald. 

 

5.2 Coachingtraject: Indien de klant zonder bericht niet verschijnt op een sessie of de sessie annuleert (afzegt) binnen 24 uur voorafgaand aan de sessie, wordt deze sessie niet meer ingehaald. Bij het annuleren (afzeggen) van een sessie tot uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de sessie door de klant, zal deze sessie aan het einde van het traject opnieuw worden ingepland. Het gehele coachingstraject annuleren (afzeggen) door de klant tot 7 kalenderdagen voor aanvang van het traject is kosteloos. Bij annulering binnen 7 kalenderdagen voor aanvang zal Healing4Balance een redelijke vergoeding voor het door haar geleden verlies of de gederfde winst aan de klant/opdrachtgever in rekening brengen (kosten van de eerstkomende sessie en voorbereidingskosten). Dit dient schriftelijk (via email) en gemotiveerd aan Healing4Balance te worden bekend gemaakt. De eventueel al betaalde factuur wordt dan, voor zover van toepassing gedeeltelijk, terugbetaald. 

 

5.3 Workshop: Indien een deelnemer/klant door onvoorziene omstandigheden niet kan deelnemen aan een workshop, kan deze plaats ingevuld worden door een andere deelnemer, dit uitsluitend na vooraf verkregen toestemming van Healing4Balance. Wanneer overname van de vrijgevallen plaats niet mogelijk blijkt, worden de reeds betaalde kosten van de workshop niet terugbetaald, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. 

 

5.4 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of de opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek of door toedoen van de opdrachtgever, zal Healing4Balance de noodzakelijke aanpassingen, indien mogelijk, uitvoeren. Als dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit tijdig kenbaar worden gemaakt aan de opdrachtgever en zal er een aanvullende offerte worden opgemaakt.

 

5.5 Zowel Healing4Balance als de opdrachtgever kan de overeenkomst beëindigen wanneer zij van mening zijn dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de offerte en eventuele latere aanvullende opdrachtspecificaties. Dit dient schriftelijk (via email), gemotiveerd en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.

 

5.6 Wanneer de opdrachtgever de overeenkomst tussentijds wenst te beëindigen en de werkzaamheden al zijn aangevangen, heeft Healing4Balance desalniettemin recht op de betaling van een redelijke vergoeding van het door haar geleden verlies of de gederfde winst en zal dit dan ook aan de klant/opdrachtgever in rekening brengen (kosten van de sessies die al hebben plaatsgevonden, eerstkomende sessie en voorbereidingskosten). Indien de volledige betaling van het traject al heeft plaatsgevonden, vindt er eventueel restitutie plaats van het niet verschuldigde bedrag.

 

5.7 Healing4Balance mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken wanneer er sprake is van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Healing4Balance houdt in dat geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

Artikel 6 Overmacht

 

6.1 In het geval van overmacht is Healing4Balance gerechtigd een sessie of traject te onderbreken, verplaatsen of te annuleren. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de sessie of het traject, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar Healing4Balance redelijkerwijs geen invloed op kan uitoefenen, zoals ziekte, overlijden (van een naaste), ongevallen, brand of andere calamiteiten.

 

6.2 Indien zich een situatie voordoet zoals omschreven in het eerste lid van dit artikel, worden de verplichtingen van Healing4Balance jegens de opdrachtgever opgeschort zolang zij niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer deze situatie zich langer dan 30 kalenderdagen voordoet, hebben beide partijen het recht om de overeenkomst schriftelijk te beëindigen. Eventuele restitutie van het reeds betaalde bedrag voor de niet geleverde diensten vindt dan plaats binnen 14 kalenderdagen na de ontbinding.

 

Artikel 7 Informatieverstrekking door opdrachtgever

 

7.1 De opdrachtgever stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan Healing4Balance.

 

7.2 De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Healing4Balance zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

 

7.3 De opdrachtgever vrijwaart Healing4Balance voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in het eerste en tweede lid gestelde.

 

7.4 Stelt de opdrachtgever niet of niet tijdig de relevante gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht daardoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Bovendien behoudt Healing4Balance zich dan het recht voor om de overeenkomst te beëindigen.

 

Artikel 8 Inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting

 

8.1 Healing4Balance zal de door haar geleverde diensten naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting, hetgeen wil zeggen dat Healing4Balance niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de opdrachtgever gestelde doel.

 

Artikel 9 Aansprakelijkheid

 

9.1 Healing4Balance is nimmer aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade welke bij de opdrachtgever en/of de klant is ontstaan door en/of tijdens het gebruik van door en/of namens Healing4Balance geleverde zaken en/of diensten.

 

9.2 Daarnaast is Healing4Balance nimmer aansprakelijk voor de uitkomst van de door haar geleverde diensten, op Healing4Balance rust slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatverplichting (zie ook artikel 8).

 

9.3 De opdrachtgever/klant blijft verantwoordelijk voor zijn of haar eigen gedrag, gemaakte keuzes en de gevolgen daarvan. Healing4Balance is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade als gevolg van onjuiste of onvolledige informatieverstrekking (zie ook artikel 7).

 

9.4 De dienstverlening van Healing4Balance is geen vervanging van therapie of andere psychische- of medische hulpverlening, maar kan wel een aanvulling daarop zijn of dit ondersteunen. Bij psychische- of medische klachten of problemen dient de opdrachtgever/klant eerst een huisarts te raadplegen. Ben je al onder behandeling? Dan adviseert Healing4Balance om van tevoren te overleggen met de huisarts/hulpverlener of de dienstverlening van Healing4Balance als juiste aanvulling of ondersteuning wordt gezien. De opdrachtgever/klant blijft daar echter zelf verantwoordelijk voor.

 

Artikel 10 Intellectueel eigendom

 

10.1 Het is de opdrachtgever/klant uitdrukkelijk niet toegestaan om de verstrekte documentatie (zoals de werkbladen, mijn artikelen, mijn methoden en ander materiaal) die zijn ontwikkelt en/of gebruikt door Healing4Balance voor de uitvoering van de opdracht, te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming. Alle door Healing4Balance ontwikkelde documenten zijn en blijven eigendom van Healing4Balance.

 

Artikel 11 Geheimhouding

 

11.1 De coachingsessies zijn vertrouwelijk. Healing4Balance verplicht zich tot geheimhouding van alles wat haar omtrent de klant in de coachingsessies bekend is geworden.

 

11.2 Healing4Balance houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van de opdrachtgever/klant uitsluitend gebruiken voor de verlening van haar diensten en de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht.

 

11.3 Healing4Balance verstrekt geen gegevens aan derden zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de opdrachtgever/klant, tenzij zij daartoe verplicht is op basis van de wet of een rechterlijke uitspraak.

 

Artikel 12 Overige bepalingen

 

12.1 Healing4Balance behoudt zich het recht voor om klanten die door hun gedrag het verloop van een sessie of traject belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelneming aan de desbetreffende sessie of het traject of toekomstige sessies of traject uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling door de opdrachtgever van de kosten van het door Healing4Balance geleden verlies of de gederfde winst (kosten van de sessies die al hebben plaatsgevonden, de eerstkomende sessie en voorbereidingskosten) onverlet.

 

12.2 Op deze Algemene Voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Algemene Voorwaarden, versie september 2022

bottom of page